IV. ročník poľovníckeho plesu v Humennom

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v oblasti odberu vzoriek u diviakov a cieleného lovu líšok

 

Všetky informácie nájdete : Veterinárna správa

Kynologické podujatia 2016

Každoročne OPK Humenné organizuje niekoľko druhov skúšok poľovnej upotrebiteľnosti poľovných psov. V tomto roku sa nám podarilo pripraviť spolu s poľovníckymi združeniami nasledujúce skúšky. Kynologickej komisii OPK Humenné a všetkým, ktorí sa podujali pomôcť pri organizácii i tým, ktorí poskytli poľovný revír chceme srdečne poďakovať za spoluprácu.
Kynológii zdar!
 
FSMP Ruské: FSMP Ruské
FSMP Myslina: FSMP Myslina
FSMP Ohradzany: FSMP Ohradzany
FSMP Zbudská Belá:
PF Zbudská Belá:
PF Ruské:
BL Jasenov:
SD Adidovce:
SD Vyšný Hrušov:
 

Deň sv. Huberta v Humennom

Dńa 11.09.2016 sa v Humennom uskutočnil Deň sv. Huberta, kde sa zišlo niekoľko tisíc poľovníkov i nepoľovníkov. Program bol bohatý a každý si mohol prísť na svoje. Deti v stánkoch lesnej pedagogiky, jazde na koníkoch, skákacom hrade či predstavení sokoliarov. Dospelí sa zase mohli mnohému priučiť pri prezentácii zvukov zveri, poľovníckych signálov, varení guľašu a mnohých ďalších vstupoch. Počasie nám doprialo veľa krásnych zážitkov a veríme, že väčšina odchádzala s pocitom pekne prežitého dňa. 
Budúci rok nás očakávajú v Medzilaborciach. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému pribehu celej akcie.
 
Poľovníctvu zdar!
 
Rekapitulácia: Deň sv. Huberta Humenné
 
 

Poľovnícke združenie DANIEL Myslina ďakovalo za dary prírody

            Nedeľa, 09.10.2016. Najprv zver chrániť, starať sa a až potom ju loviť... Heslo poľovníkov zdedené po Sv. Hubertovi – patrónovi poľovníkov. Aj toto heslo bolo pohnútkou členov zo združenia Daniel Myslina vzdať vďaku za všetko, čo im príroda ponúka. A nebolo krajšej myšlienky ako už po druhýkrát usporiadať svätohubertovskú svätú omšu, tentokrát v Brestove, so všetkým čo sa patrí. Slávnostnú svätú omšu celebrovanú pánom dekanom Františkom Mariňákom sprevádzali zvuky lesnice a okrem iného i obetný dar uloveného srnca. Pán dekan vo svojom príhovore poznamenal, že máme byť vďační za všetko čo dostávame...život, dobré medziľudské vzťahy, prírodné krásy i jej obyvateľov. A tak vyslovil myšlienku tejto svätej omše všetkých prítomných poľovníkov.   Duchovne načerpaní sme sa po ukončení slávnosti posilnili výborným poľovníckym obedom, ktorý si pripravili členovia združenia pre svojich blízkych. Všetkým, ktorí boli účastní nielen na prípravách ale i svätej omši srdečne ďakujeme. Poľovníctvu zdar!

 

Fotogaléria:

 

Úpravy Zákona o zbraniach a strelive

 

Vzhľadom k tomu, že došlo k niektorým zmenám v zákone o zbraniach streliva, dávame do pozornosti najdôležitejšie zmeny, ktoré sa týkajú poľovníctva:

 

1. Boli zrušené tlakové skúšky v pravidelných intervaloch. Povinnosť podrobiť zbrane tlakovej skúške ostáva na rozhodnutí príslušného policajného orgánu, ktorý tak rozhodne na základe ich technického stavu.

2. Pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu skupiny D bolo potrebné doložiť potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii v ktorej bol člen registrovaný. Po novom toto potvrdenie už nie je potrebné ale je treba doložiť  úradne overenú kópiu platného poľovného lístka. (To znamená overenie u notára, alebo na Obecnom úrade.) Pri žiadateľoch o prvý zbrojný preukaz aj úradne overené vysvedčenie zo skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky ku zbraniam a strelivu.

3. Zákon uložil Obvodnej poľovníckej komore povinnosť ohlásiť do 7dní policajnému zboru odňatie alebo ukončenie platnosti poľovných lístkov u svojich členov. Preto ak držiteľovi PL zanikne jeho platnosť dňom 31.12. príslušného kalendárneho roka, bude tento nahlásený na príslušný policajný zbor.

4. Sprísnilo sa posudzovanie priestupkov spáchaných držiteľom zbrojného preukazu. V prípade spáchania už dvoch a viac priestupkov počas dvoch rokov bude zbrojný preukaz odňatý.

5. Po opätovnom prerokovaní zmien v zákone o zbraniach a strelive, kompetentné orgány potvrdili aj túto zmenu v zákone:  Pozitívnou zmenou je, že držiteľ európskeho zbrojného preukazu nebude mať povinnosť hlásiť vývoz a opätovný dovoz zbrane (v prípade ak poľuje mimo SR). Samozrejme, tomu kto nie je držiteľom európskeho zbrojného preukazu táto ohlasovacia povinnosť naďalej zostáva a na oddelení policajného zboru si musí vybaviť zbrojný sprievodný list.

 

Novinky

Príroda a zver - fotografie

31.08.2016 10:51
  V tomto priečinku Vaše príspevky sa môžete kochať krásnymi fotografiami prírody a zveri.  V prípade záujmu o uverejnenie Vašich fotografii nás kontaktujte na emailovej adrese: humenne@opk.sk.  S pozdravom Perinajová

Miron Cerula Karpatský horár

29.01.2015 14:12
Kniha Mirona Cerula nášho známeho spisovateľa z krásnej dedinky Ruská Poruba. Táto kniha je  jeho jedenásta a myslím, že pri jej čítaní si prídete na svoje. Ak by ste mali záujem o túto knihu kontaktujte pána Cerulu na tel. č. : 0918 294 061. Okrem toho píše aj iné žánre, pri ktorých nechýbajú rozprávky, či vojnové príbehy. V každej z nich je kúsok skutočne zažitých príbehov v lone našej prírody. Prajem príjemné čítanie.

Diskusná téma: Úvodná stránka

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok