CIELENÝ LOV LÍŠKY HRDZAVEJ A PSÍKA MEDVEDÍKOVITÉHO

 

 

 

SLOVENSKÉ SOKOLIARSTVO v Unesco

Tlačová správa 14.12.2021 – Sokoliarom zo Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore sa konečne podarilo zavŕšiť 15 ročnú snahu. Dnes 14.12.2021, bolo sokoliarstvo konečne zapísané na Svetový zoznam UNESCO! Pristupujúcimi štátmi s prvkom sokoliarstva boli spolu s nami aj Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko, Holandsko a Poľsko. Slovenskí sokoliari sa tak pridali k ďalším 18 štátom, ktoré sú už so sokoliarstvom v zozname zapísané niekoľko rokov. Mimochodom, „sokoliarstvo“ ako také, bolo prvkom zapísaným na svetový zoznam UNESCO s doposiaľ najširšou nomináciou štátov nielen Európy, ale aj Ázie. Sokoliarstvo, žijúce dedičstvo ľudstva sa tak pridá k siedmym doteraz zapísaným slovenským prvkom v UNESCO.

Dlhá cesta za zápisom

Slovenskí sokoliari pracovali na zápise do národného zoznamu viac ako 12 rokov. Museli vo svojej nominácii potvrdiť, že sokoliarstvo je na území Slovenska nepretržite od 5. storočia nášho letopočtu. V roku 2019 sa to ale podarilo a sokoliari si z rúk vtedajšej ministerky kultúry SR prevzali osvedčenie o zápise na národný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Slovenskí sokoliari lídrami vo vzdelávaní           

Slovensko je svetovým lídrom vo vzdelávaní mladých sokoliarov, ale aj kolískou moderného sokoliarstva. Máme tu jedinú základnú školu na svete s povinným vyučovacím predmetom sokoliarstvo. Je ňou ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Sokoliarstvo sa u nás vyučuje predovšetkým na stredných lesníckych školách v Prešove, Banskej Štiavnici či Liptovskom Hrádku, ale aj vysokých školách na TU vo Zvolene a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Nespútaná láska k dravcom a prírode

Slovenskí sokoliari boli iniciátormi a spolu realizátormi projektu so Štátnou ochranou prírody na záchranu druhých mláďat orlov skalných metódou adopcií. Aj vďaka nim sa populácia týchto majestátnych dravcov na Slovensku zniekoľkonásobila. Taktiež sa podieľali na medzinárodnom projekte záchrany sokola sťahovavého a našimi sokoliarmi odchované mláďatá, ktoré boli pridané do hniezd v prírode, už úspešne hniezdia v Litve, Dánsku, Poľsku a iných krajinách. Slovenskí sokoliari pracujú po celom svete v odchovniach dravcov, veterinárnych nemocniciach, rehabilitačných staniciach pre zranené živočíchy, pri biologickej ochrane, predvádzaniach dravcov a tým dokazujú svoju vysokú odbornosť.

„Týmto by som sa chcel v mene funkcionárov a členov národnej poľovníckej samosprávy poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o zápis sokoliarstva na svetový zoznam UNESCO. Osobitne prezidentovi Slovenského klubu sokoliarov pri SPK Ing. Alojzovi Kaššákovi a jeho členom klubu SKS pri SPK, ktorí dosiahli historický výsledok pri prezentácii slovenského sokoliarstva s celosvetovým dosahom, čím zviditeľnili nielen slovenské sokoliarstvo a slovenské poľovníctvo, ale aj Slovenskú republiku ako krajinu s dlhodobým a kultivovaným prístupom k správe a zveľaďovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva národa“ povedal prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD.

Prezident SKS pri SPK Ing. Alojz Kaššák:„Poďakovanie patrí sekcii kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, Centru pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenskej komisii pre UNESCO, ale taktiež predchádzajúcim generáciám sokoliarov i súčasným sokoliarom za to, že úroveň sokoliarstva na Slovensku patrí medzi svetovú špičku. Zápis sokoliarstva do UNESCO chceme venovať budúcim generáciám sokoliarov, ktorí budú nositeľmi tohto prvku.

 

NOVELA ZÁKONA 

o zbraniach a strelive

Parlament schválil, v treťom čítaní, návrh dlho očakávanej novely zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. Prítomných bolo 144 poslancov, z čoho 90 hlasovalo ZA tento návrh novely.

Zásadná zmena, ktorá sa dotkne poľovníkov bude v možnosti nadobúdať a používať zakázané doplnky zbraní, samozrejme v súlade so zákonom o poľovníctve.

Zákon nadobudne právoplatnosť okamžite po zverejnení v Zbierke zákonov a zároveň bude môcť nadobudnúť "funkčnosť" aj nariadenie hlavného veterinárneho lekára, ktorý môže vzhľadom na výskyt nebezpečných chorôb, povoliť používanie zakázaných spôsobov lovu (rozumej zariadenia umožňujúce streľbu v noci) a to len za účelom plnenia opatrení proti africkému moru ošípaných.

 
Zatiaľ však nie je v úplne konsolidovanej podobe. Schválené boli všetky navrhnuté pozmeňovacie návrhy, tj. návrh zákona ako bol predložený Vládou SR je potrebné čítať spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. Novela by mala byť publikovaná v zbierke zákonov ako ucelený dokument (zákon) v pomerne krátkom čase.
 
 

Metodické usmernenie AMO

Metodické usmernenie vydané MPaRV v spolupráci s hlavným veterinárnm lekárom SR nájdete na :https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2418-metodicke-usmernenie-pre-uzivatelov-pr.html

 

MIMORIADNE  NÚDZOVÉ  OPATRENIA  PROTI  AMO

Všetky potrebné informácie k AMO nájdete na stránke: polovnickakomora.sk/sk/amo.html
 
 

AFRICKÝ  MOR  OŠIPANÝCH

AKTUÁLNE INFORMÁCIE  nájdete na 

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo.html

Opatrenia k AMO  na rok 2021 

Pre okresy Medzilaborce,Snina a Humenné: 

 Opatrenia RVPS PART II..pdf (3097510)

 

 
 

PODCAST Poľovníctvo má zmysel

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA OÚ PLO

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete:  OÚ PLO Humenné   a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 

ODOVZDÁVANIE TLAČÍV NA RVPS

 
 

Týmto žiadame všetkých užívateľov poľovných revírov  o dôsledné vypĺňanie potrebných tlačív na RVPS, ktoré nájdete: Veterinárna správa a dodržiavanie termínov na ich predkladanie.

 
 
 

Poľovnícka stabilita