Regionálna chovateľská prehliadka

§ 23 zákona 274/2009 Z.z.
 


(1) Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri podľa kritérií chovnosti vykonáva každoročne hodnotiteľská komisia na chovateľských prehliadkach, ktoré organizuje a vykonáva obvodná komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom.

(2) Členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; členov ústrednej hodnotiteľskej komisie vymenúva a odvoláva komora z radov držiteľov certifikátu Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.

(3) Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čeľusťou okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem. Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné. Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území Slovenskej republiky, možno namiesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej.

(4) Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku, je povinný na výzvu užívateľa poľovného revíru doručiť poľovnícku trofej na účely chovateľskej prehliadky v ním určenom čase na určené miesto. Užívateľ poľovného revíru vráti trofej po ukončení chovateľskej prehliadky bez spodných čeľustí.

(5) Užívateľ poľovného revíru je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne a dokumentáciu k ním doručiť v čase určenom obvodnou komorou na určené miesto.

(6) Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu; taká poľovnícka trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá lebka veľkej šelmy, ak sa odovzdala orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, o čom predloží jej majiteľ písomný doklad o jej prevzatí.

(7) Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.

(8) Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou ulovenej chorej alebo poranenej zveri a s platným veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza z chorej alebo poranenej zveri.

(9) Hodnotiteľská komisia o výsledkoch chovateľskej prehliadky podľa odseku 1 spíše záznam, ktorý predkladá príslušnému obvodnému lesnému úradu a komore (§ 41). Ak hodnotiteľská komisia zistí porušenie tohto zákona alebo ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, uvedie to v zázname.

(10) Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje raz za päť rokov celoštátnu výstavu trofejí, na ktorej hodnotí vývoj kvality chovu a správnosti lovu trofejovej zveri.