Obvodná poľovnícka komora Humenné 

    Slovenská poľovnícka komora vznikla v zmysle § 41 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve Predpisy , a na základe ktorého bola SPK rozdelená na jednotlivé Obvodné poľovnícke komory.

    Obvodná poľovnícka komora Humenné je organizačnou zložkou SPK, ktorá združuje základné organizačné zložky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru, ako aj fyzické osoby s trvalým pobytom v územnom obvode OLÚ Humenné a OLÚ Snina (okresy Humenné, Snina a Medzilaborce). Riadi sa stanovami SPK, Organizačným a rokovacím poriadkom SPK, Disciplinárnym poriadkom SPK Legislatíva SPK a ostatnými legislatívnymi predpismy v oblasti poľovníctva Predpisy.

    V OPK Humenné je začlenených 74 právnických osôb Členovia OPK a 2060 fyzických osôb. OPK Humenné vykonáva činnosť v oblasti poľovníckej osvety Osveta, poľovníckeho strelectva Strelectvo a poľovníctva Poľovníctvo a vydáva alebo predlžuje poľovné lístky Vydávanie poľ. lístkov.