Poľovnícka kynológia 

Zákon 274/2009

§ 60a

Poľovnícka kynológia

(1)       Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie a výcvik poľovne upotrebiteľných psov, ako aj ich využívanie na ochranu, lov a dohľadávanie ulovenej a poranenej zveri.

(2)       Odborným orgánom poľovníckej kynológie je kynologická rada. Kynologická rada sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kynológov, kynologických rozhodcov, ako aj ďalší rozvoj poľovníckej kynológie; organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov.

(3)       Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania ulovenej a postrieľanej zveri, záchranu zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí je užívateľ poľovného revíru povinný zabezpečiť poľovne upotrebiteľných psov s predpísanou kvalifikáciou.

(4)       Na lov a dohľadávanie zveri sa môžu použiť iba poľovne upotrebiteľné psy poľovných plemien, ktoré majú absolvovanú príslušnú odbornú skúšku.

 

Vyhláška 344/2009

 

§ 73

Poľovne upotrebiteľné psy

(1)  V záujme zabezpečenia riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania postrieľanej zveri, zamedzenia znehodnotenia diviny, záchrany zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí a ochrany zveri proti predátorom sa ustanovujú druhy skúšok na získanie kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti psov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 35 priloha35 (1).doc (40448)

(2)  Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti preukazuje pes vlastnosti a schopnosti pracovať pri užívaní poľovného revíru.

(3)  Skúšok poľovnej upotrebiteľnosti sa môžu zúčastniť len psy plemien uvedených v prílohe č. 35a priloha35 (1).doc (39,5 kB). Psy jednotlivých plemien môžu získať poľovnú upotrebiteľnosť len na skúškach uvedených v prílohe č. 35a pri príslušnom plemene.

(4)  Výcvik, skúšky a iné kynologické podujatia sa neposudzujú ako užívanie poľovného revíru.

(5)  Pri jednotlivých druhoch skúšok podľa skupín plemien sa postupuje podľa skúšobných poriadkov pre skúšky

a) stavačov,

b) malých plemien,

c)  farbiarov,

d) duričov,

e)  brlohárov,

f)  prinášačov – retrievrov.

(6) Skúšobné poriadky pre skúšky jednotlivých skupín plemien vydá komora.

         (7)  Výkony psov na skúškach hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia vymenovaní a delegovaní komorou. polovnictvo.sk/spk/predpisy/kynologia.html


§ 74

Poľovne upotrebiteľné psy vo vlastníctve zahraničných majiteľov sa môžu používať pri užívaní poľovných revírov, ak sú zapísané v plemenných knihách uznaných FCI a absolvovali predpísané druhy skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, o čom predloží vodič psa príslušný doklad. 

 

§ 75

(1)  Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných a poľovne upotrebiteľných psov vo svojom vlastníctve a vlastníctve svojich zamestnancov alebo členov alebo zmluvne zabezpečených psov.

(2)  Zoznam psov poľovných plemien, ktoré možno použiť na lov a dohľadávanie zveri a druhy odborných skúšok na účely poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien podľa § 66 ods. 4 zákona je uvedený v prílohe č. 35a. priloha35a.doc (199680)

(3)   Potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov je uvedený v prílohe č. 35b. priloha35b.doc (38912)

(4)   Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných psov a poľovne upotrebiteľných psov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16, ktorú predkladá okresnému úradu na účely štátneho dozoru a obvodnej poľovníckej komore na účely výkonu kontroly.