Vydávanie poľ. lístkov

    OPK vydáva, predĺžuje a odníma poľovné lístky od účinnosti zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve podľa § 51 viď uvedený nižšie.

Pozor!!!

    Poľovný lístok je potrebné predĺžiť 30 dní pred skončením jeho platnosti, tzn. do konca novembra posledného roku platnosti PL. Po 1. decembri  sa zvyšuje poplatok o 20 €. Nepredĺžením PL do 31.12. končí platnosť poľovného lístka, ktorý je potrebný k držaniu zbrojného preukazu na držanie zbraní na poľovné účely. V prípade, ak je držiteľ neplatného PL držiteľom zbraní na poľovné účely dochádza k porušovaniu zákona o zbraniach a strelive, z čoho Okresné riaditeľstvo policajného zboru vyvodzuje ďalšie dôsledky.

K predĺženiu PL potrebujete : 2 fotografie 3x3,5 cm, občiansky preukaz, starý poľovný lístok a poplatok, zoberte si so sebou aj zbrojný preukaz a preukazy zbraní na aktualizáciu údajov. Žiadosť vypíšte priamo u nás resp. ju nájdete tu: Na stiahnutie

 

O výške poplatku Vás informujeme na telefónnom čísle 057 7783246

 

§ 51

Poľovný lístok

(1)  Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt.

(2)  Druhy poľovných lístkov:

a)      poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,

        b)      poľovný lístok pre cudzincov.

 

(3) Poľovné lístky sa vydávajú

a)      na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,

        b)      na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.

 

(4) Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo písm. b) osobe, ktorá preukáže, že

a)      je staršia ako 16 rokov,

        b)      má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

        c)      zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,

        d)     je členom komory,

        e)      je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

        f)       zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka

 

(5) Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. c) osobe, ktorá

a)      je staršia ako 18 rokov,

        b)      predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu,28)

        c)      je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

        d)     zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.

 

(6) Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať poľovný lístok podľa odseku 3 písm. b) až po absolvovaní predmetu poľovníctvo.

 

(7) Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie, a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe,

a)      ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,

        b)      ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo

        c)      ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

 

(8) Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.

 

(9) Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že

a)      jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,

        b)      držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,

        c)      o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný obvodný lesný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.

 

(10) Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý, povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie vykonať skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. a). Osobe, ktorej bol poľovný lístok odňatý natrvalo, môže obvodný lesný úrad povoliť vykonanie skúšky podľa § 50 ods. 1 písm. a) najskôr po uplynutí desiatich rokov.

 

(11)           Držiteľ poľovného lístka je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

 

(12)           Odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

 

(13)           Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.

§ 52

Poistenie

Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok, vrátane cudzinca musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000 eur a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000 eur za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto poistenia, nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.